Biyologların Sertifikasız Olarak Üyte Merkezlerinde Çalışmasının Önündeki Engel Kalktı…

Değerli Meslektaşlarımız,

18 Kasım 2015 tarih 23590821 sayılı Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından web sayfasında “ÜYTE Eğitim Standartları Hk.” duyuru 19 Kasım 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Söz konusu standartlar uyarınca biyologların ÜYTE Laboratuvar sorumlusu sertifikası almaları için doktora eğitimi almaları zorunluluğu getirilmiştir.

Derneğimiz konuyla ilgili olarak, Klinik Embriyoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri ve Hukuk Müşavirleriyle birlikte bir toplantı yaparak, söz konusu işlemin iptali istemiyle dava açılmasına karar vermiştir.

Getirilen “Doktora” koşulunun ÜYTE laboratuvarlarında çalışmak için gerekli olmadığı, doktora eğitiminin uygulamaya yönelik bir eğitim olarak nitelendirilemeyeceği, getirilen kuralın hemen yürürlüğe konulmuş olmasının biyologların çalışma özgürlüğünü sınırlar mahiyette olduğu, böyle bir kuralın yönetmelik düzeyinde bile olmayan bir düzenleme ile getirilmesinin hukuka aykırı olduğu değerlendirilmektedir.

Bu konuya özgü olarak, başta KED üyeleri olmak üzere, sertifika sahibi olmayan biyologlardan hiçbir ücret talep edilmeden, KED derneğinin hukuk müşavirinden hukuki destek alarak KED derneği tarafından dava açılmıştır. Söz konusu dava devam ederken İl Sağlık Müdürlüğün’den gelen yazı doğrultusunda ” yeni başlayacak olan biyologların ÜYTE merkezlerinde görev yapabilmesi için, sertifikalı olma zorunluluğunun kaldırıldığı, Embriyoloji laboratuvar sorumlusu olarak görev yapacak personelin üremeye yardımcı tedavi yöntemleri sertifikası olmasının yeterli olacağı Bakanlığın Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğün’den 30.12.2015 tarih ve 2439 sayılı yazısı ile Klinik embriyoloji Derneği’ne bildirilmiştir.

Sonuç olarak, bundan sonraki süreçte sertifika sahibi olmayan biyologlar gelen bu yazı doğrultusunda ÜYTE merkezlerinde çalışmaya devam edeceklerdir.

Bu süreçte baştan beri yanımızda olup, gerek maddi gerekse manevi anlamda desteklerini esirgemeyen Klinik Embriyoloji Derneği Başkanı Biyolog Embriyolog Başak BALABAN olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine ve Hukuk Müşaviri Metin KAYAÇAĞLAYAN’a, Biyologlar Dayanışma Derneği adına teşekkür ederim.

BİYOSİDAL ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ (BİYOLOGLAR MESUL MÜDÜR)

Değerli Meslektaşlar; Sağlık Bakanlığı tarafından, 12.03.2014 tarih ve 28939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Madde-4 (Tanımlar Başlığı) k) bendine göre, biyosidal ürün üreten işletmeler mesul müdür bulundurmak zorundadır.

 Mesul müdür tanımı ise yönetmeliğin ilgili maddesinde şöyledir;“Mesul müdür: Biyosidal ürün veya aktif maddelerin bu Yönetmeliğe uygun üretiminden işverenle birlikte sorumlu olan kimya mühendisi, çevre mühendisi, kimyager, biyolog, veteriner hekim ve eczacıyı….”

Bu yönetmeliğin hazırlanması sırasında, biyologların da mesul müdür olabilmeleri için çaba harcayan, değerli meslektaşlarımız Sayın Ramazan AKPINAR ve Ferhat Şahin KAYA’ya teşekkürlerimizi sunarız ve bu dayanışma bilincinin diğer meslektaşlara da örnek teşkil etmesini dileriz.

Biyologlar Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ziyaretimiz

Dernek Yönetimimiz tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Sayın Kemalettin Cengiz TEKİNSOY, Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ahmet DEMİRTAŞ ve Araştırma Tescil Daire Başkanlığı görevine yeni atanan meslektaşımız Sayın Ümit TURAN ile ÖÇK Şube Müdürü meslektaşımız Sayın Aynur HATİPOĞLU makamlarında ziyaret edilmiştir.

Diğer taraftan Sayın Genel Müdür’e, biyologların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı için ne denli önemli olduğu anlatılmış ve ilgili kurumda biyolog kadrolarının ve istihdamının artırılması için talepte bulunulmuştur.

Bu vesile ile Daire Başkanlığı görevine atanan meslektaşımız Sayın Ümit TURAN’ı bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyor ve dernek olarak tüm meslektaşlarımızın yanında olacağımızı bir kez daha belirtiyoruz. 

Biyologlar Dayanışma Derneği
Yönetim Kurulu

Biyologlar Dayanışma Derneği T.B.M.M.’de

Değerli Meslektaşlar;
Bildiğiniz üzere BDD olarak değerli meslektaşımız ve milletvekilimiz Sayın Metin BULUT’un özverili desteği ile biyologların yaşadığı problemlere köklü çözümler üretmek adına gerek kurumlar nezdinde gerekse de TBMM’de çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz.

Bildiğiniz üzere BDD olarak değerli meslektaşımız ve milletvekilimiz Sayın Metin BULUT’un özverili desteği ile biyologların yaşadığı problemlere köklü çözümler üretmek adına gerek kurumlar nezdinde gerekse de TBMM’de çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz.

 Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde; Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Fatma Güldemet SARI ile Dernek Başkanımız Sayın Tarık PATIHAN, Genel Sekreterimiz Çiğdem EKİN ve Sayın Metin BULUT mecliste bir görüşme yapmışlar ve kamuda çalışan biyologların maruz kaldığı maaş adaletsizliğine ilişkin belge ve bilgileri Sayın Bakan’a iletmişlerdir. Sayın Bakan ise problemin çözümü için elinden geleni yapacağını belirtmiştir.

Diğer taraftan, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 06.01.2016 tarih ve 27998389 sayılı yayımlanan “Mali ve Sosyal Haklar” ile ilgili genelgede biyologların özlük haklarının iyileştirilmediği yönündeki eksiklik T.B.M.M Plan Bütçe ve Komisyon Başkanı Sayın Süreyya Sadi BİLGİÇ’e bir toplantı eşliğinde aktarılmış ve problemin çözümü için destek istenmiştir. Sayın BİLGİÇ ise konunun takipçisi olduğunu ve gerekenin yapılacağını belirtmiştir. 

Mesleki dayanışma içinde bizlere vermiş olduğu büyük destekten dolayı meslektaşımız ve milletvekili Sayın Metin BULUT’a derneğimiz ve meslektaşlarımız adına şükranlarımızı sunarız.

Biyologlar Dayanışma Derneği

Yönetim Kurulu

 Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Fatma Güldemet SARI’ya destekleri için teşekkür ederiz.

 T.B.M.M Plan Bütçe ve Komisyon Başkanı Sayın Süreyya Sadi BİLGİÇ’e destekleri için teşekkür ederiz.

 Sayın Milletvekilimiz Metin BULUT’a destekleri için teşekkür ederiz.

Biyolog (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı

Değerli Meslektaşlarımız; Bildiğiniz üzere, Derneğimiz tarafından 2 yılı aşkın bir süredir yürütülmekte olan Biyolog meslek ve görev tanımının yapılması ve meslek standardının belirlenmesine ilişkin çalışmalarımız, birçok zorluğa ve Sağlık Bakanlığı bürokratlarının engellemelerine rağmen, bu konuda yetkili tek kurum olan Mesleki Yeterlilik Kurumu koordinasyonunda yürütülerek nihayet sonuçlandırılmıştır.

26.01.2017 tarih ve 29960 sayılı Resmi Gazete’de, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun 2017/1 Sayılı “Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliği”nin Ek-2’sinde yayımlanarak yürürlüğe giren “Biyolog Ulusal meslek Standardı”nın ne gibi sonuçları olacaktır sorusuna aşağıda yaptığımız birkaç maddelik açıklama ile cevap vermeye çalışalım.

1) Bu çalışma, biyologların geniş kapsamlı meslek tanım ve standartlarını belirleyen ve üstelikte devlet eliyle yapılıp Resmi Gazete’de yayımlanmış ilk ve tek resmi belge niteliğindedir.

2) Bu belge, hiçbir kurum ve kuruluşun görmezden gelemeyeceği resmi bir belgedir.

3) Bu belge, biyologlar için devrim niteliğindedir ve bundan sonra elde edilecek daha büyük kazanımların öncüsü ve ilk kıvılcım noktasıdır.

4) Biyologları ilgilendiren tüm mevzuat çalışmalarında, bu belge dayanak noktamız olacak ve özlük haklarımıza olumlu katkılar sağlayacaktır.

5) Biyologların maruz kaldıkları hak ve yetki gaspları ile yasal uyuşmazlıklara karşı elimizde bulundurabileceğimiz resmi bir doküman olacaktır.

6) Bu belgenin yayım tarihi Türkiye biyologları için bir kırılma noktası, bir milattır ve buradan geriye dönüş olmayacaktır. Çünkü Biyologlar Dayanışma Derneği çıtayı yükseltmiştir ve daha büyük hedeflere koşmak için önemli bir dönemeci geride bırakmıştır.

7) Artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacaktır, çünkü biyologlar, örgütlenmeyi ve mücadele etmeyi, mücadele edince başarının geleceğini öğrenmeye başlamışlardır. Dolayısı ile bu belge, biyologların gasp edilmiş haklarının ve kırılmış onurlarının devlet eliyle geri teslim edilmesinin ilk belgesidir ve bizler örgütlü mücadelemizi sürdürdüğümüz sürece devamı gelecektir.

Ayrıca bu belge ve sonuçlarına ilişkin bilgilendirme, biyologları ilgilendiren tüm kurum ve kuruluşlar ile üniversitelere derneğimiz tarafından gönderilecektir.

Bu vesile ile bu süreçte emeği geçen başta çalıştay ve komite toplantılarına derneğimiz adına katılım sağlayarak bizleri yalnız bırakmayan tüm meslektaşlarımıza, Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölüm Başkanı Sayın Prof. Dr. Abdullah HASBENLİ ile Gazi Üniversitesi’nden Sayın Prof. Dr. Zehra Nur YÜKSEKDAĞ ve Sayın Doç. Dr. Burçin Aşkım GÜMÜŞ’e, değerli milletvekilimiz ve meslektaşımız Sayın Metin BULUT’a, eski genel sekreterimiz Sayın Çiğdem EKİN’e, Klinik Embriyoloji Derneği’nin değerli başkanı Sayın Başak BALABAN ve genel sekreteri Sayın Evrim ÜNSAL’a, Sayın Azize Nil TOKER’e ve MYK kurum başkanları ile özellikle meslek Standardı Daire Başkanı Sayın Yaprak AKÇAY’a ve ilgili uzman Sayın Aylin RAMANLI’ya ve EDUSER Danışmanlıktan Sayın Selcen AVCI’ya, derneğimiz ve meslektaşlarımız adına sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Biyologlar Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu

Meslek Standardımızın Resmi Gazete de yayınına ulaşmak için tıklayınız…

Biyologlar Hangi Sertifikaları ve Belgeleri Almalıdır

Biyologlar Hangi Sertifikaları ve Belgeleri Almalıdır?

Çevre Görevlisi Belgesi: Çevre görevlisi belgesini almak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yaptırılan eğitime katılmak ve ÖSYM tarafından yapılan sınavdan 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekmektedir. Çevre görevlisi eğitimleri Türkiye Çevre Koruma Vakfı tarafından düzenlenmektedir. www.tucev.org adresinden eğitim duyurularını takip edebilirsiniz. Ayrıca bu adresten başlatılacak eğitime başvurabilirsiniz. Çevre görevlisi eğitimi bir hafta sürmektedir. Şu ana kadar eğitimler yüz yüze örgün eğitim verilmektedir. Ancak eğitimlerin bundan böyle uzaktan eğitim sistemi ile verilmesi beklenmektedir.

Belgeyi aldığınızda Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 (çevreye kirletici etkisi yüksek olan faaliyet ve tesisler) ve Ek-2 (çevreye kirletici etkisi olan faaliyet ve tesisler) listesinde yer alan işletmelerde, belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birlikleri veya bunların iştiraklerinin çevreye kirletici etkisi olan tesis ve faaliyetlerinde, organize sanayi bölgesi, ihtisas organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi ve serbest bölge yönetimleri bünyesinde, sağlık kuruluşları ve hastanelerden, yatak kapasitesi 20 ve üzerinde olanlarda, atık taşıma faaliyetinde bulunan firmalarda, özel sektöre ait toplama-ayırma tesislerinde, özel sektöre ait ara depolama tesislerinde ve çevre danışmanlık firmalarında çevre görevlisi olarak çalışabilirsiniz. 

İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikası: İş güvenliği sertifikasını almak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetki verilmiş özel eğitim kurslarından eğitim almak ve eğitim sonrası ÖSYM tarafından yapılan sınavdan 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekmektedir. Eğitimin süresi 90 saat örgün eğitim, 90 saat uzaktan eğitim ve 40 saat staj olmak üzere toplam 220 saattir. Sınav yılda iki veya üç kez yapılmaktadır. Eğitim veren kursların listesi Bakanlığın internet sitesinde bulunmaktadır.

Sertifikayı aldığınızda kamu ve özel sektöre ait işyerlerinde iş güvenliği uzmanı olarak veya ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde hem iş güvenliği uzmanı olarak hem de sorumlu müdür olarak çalışabilirsiniz.

Biyosidal Ürün Uygulamalarında Mesul Müdürlük Sertifikası: Sağlık Bakanlığının düzenlemiş olduğu bir hafta süren mesul müdürlük eğitimine katılarak, eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olanlar mesul müdürlük sertifikası almaya hak kazanırlar. Eğitim Bakanlığa ait www.mesulmuduregitimi.org adresinden duyurulmaktadır. Duyuru yapılınca ikamet edilen ilin Halk Sağlığı Müdürlüğüne eğitim almak için dilekçe ile başvurulması gerekmektedir.

Sertifikayı aldığınızda halk sağlığı alanında haşerelere karşı ilaçlama yapan işyerlerinde mesul müdür olarak çalışabilirsiniz.

İlkyardım Eğitmeni Sertifikası: İlkyardım eğitmeni sertifikası almak için Sağlık Bakanlığı tarafından yetki belgesi verilmiş özel eğitim kuruluşlarına başvurmak gerekmektedir. Eğitim veren kursları internetten bulabilirsiniz ya da bulunduğunuz ilin İl Sağlık Müdürlüğünün web sayfasından ulaşabilirsiniz. Bir haftalık eğitim sonunda, eğitim verilen yerde İl Sağlık Müdürlüğü personeli gözetiminde yapılan sınavda başarılı olanlar sertifika almaya hak kazanırlar.

Sertifikayı aldığınızda ilkyardım eğitim merkezlerinde mesul müdür ve ilkyardım eğitmeni olarak görev yapabilirsiniz. Ayrıca özel motorlu taşıt sürücü kurslarında ve güvenlik eğitimi veren özel kurslarda ilkyardım derslerini anlatabilirsiniz.

ÜYTE Klinik Laboratuvar Uygulamaları Sertifikası: Yüksek lisans tezini üreme tıbbı, infertilite ve yardımla üreme teknikleri alanında yapanlar, ÜYTE Klinik Laboratuvar Uygulamaları Sertifikası eğitimine başvurabilirler. Eğitim için başvuru Sağlık Bakanlığının Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılmaktadır. Başvuranların hangi eğitim merkezlerinde eğitim alacağı Bakanlığın web sitesinde duyurulmaktadır. Eğitim verecek merkezler Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş çeşitli devlet, üniversite ve özel hastanelerdir. Eğitim sonunda yapılan teorik ve uygulama sınavlarından 100 üzerinden 70 puan alanlar sertifika almaya hak kazanırlar. Eğitim süresi; teorik eğitim 96 saat (2 hafta) ve uygulama eğitimi 864 saat (22 hafta) olmak üzere toplam 960 saattir (24 hafta).

Sertifikayı aldığınızda tüp bebek merkezlerinde laboratuvar sorumlusu olarak çalışabilirsiniz.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Belgesi: Tehlikeli madde güvenlik danışmanı belgesini almak için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetki verilmiş özel eğitim kurslarından eğitim almak gerekmektedir. Eğitimin süresi toplam 49 saattir. Eğitim sonrası sınav yılda 2 kez Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmektedir. Sınavdan 100 üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı kabul edilmektedir. Eğitim veren kursların listesini, eğitimle ilgili duyuruları www.tmkt.gov.tr adresinden takip edebilirsiniz.

Sertifikayı aldığınızda tehlikeli maddeleri taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan özel sektöre ait işletmelerde tehlikeli madde güvenlik danışmanı olarak çalışabilirsiniz.

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası: Deney hayvanları kullanım sertifikasını almak için üniversiteler tarafından yapılan duyuruları takip edip başvurmak gerekmektedir. 10 gün sürecek olan eğitim programı 40 saat teorik ve 40 saat pratik olmak üzere toplam 80 saattir. Eğitim sonrası yapılan sınavdan 100 üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı kabul edilmektedir.

Sertifikayı aldığınızda araştırma merkezlerinde çalışabilirsiniz.

Kan Bankacılığı ve Transfüzyonu Tıbbı Sertifikası: Bünyesinde kan hizmet birimi bulunan; Sağlık Bakanlığına, üniversitelere, Türk Silahlı Kuvvetlerine, Türkiye Kızılay Derneğine ve özel sektöre ait sağlık kurum ve kuruluşlarında biyolog olarak görev yapan sağlık personeli, görev yaptıkları kurum amirinin uygun görüşü ve bağlı bulundukları İl Sağlık Müdürlükleri aracılığıyla kan bankacılığı ve transfüzyonu tıbbı sertifikasyon eğitimine müracaat ederler. Kan hizmet biriminde görev yapabilmek için kan bankacılığı ve transfüzyonu tıbbı sertifikasını almak gerekmektedir. Bakanlığa ait eğitim ve araştırma hastaneleri, üniversitelerin tıp fakülteleri, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Türkiye Kızılay Derneği bünyesinde bulunan kan hizmet birimleri eğitim merkezi olarak Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilir.

Kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitim programı, teorik ve uygulamalı eğitim programı olmak üzere iki kısımda yürütülür. Eğitim programına katılan kursiyerin başarılı sayılarak sertifikalandırılması için eğitim merkezinde yapılacak teorik ve uygulama sınavlarının her birinden 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir.

Yeterlilik Belgesi: Tıbbi cihazların satışını yapan firmalarda sorumlu müdür, klinik destek elemanı, satış ve tanıtım elemanı olarak çalışacak kişilerin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca yetkilendirilecek kişiler tarafından düzenlenecek eğitim programına katılmaları zorunludur. Bu eğitim sonrası yapılan sınavda başarılı olan kişilere Kurum tarafından eğitimini aldığı alanla ilgili yeterlilik belgesi düzenlenir. Sorumlu müdür, satış ve tanıtım elemanı ile klinik destek elemanı eğitimine katılmak isteyen adayların www.tcesis.org internet adresi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru koşulları, eğitim ücreti, sınav tarihi ve eğitimle ilgili diğer tüm bilgiler belirtilen internet adresinde yayımlanmaktadır.

Terapötik Aferez Sertifikası: Terapötik aferez sertifikası almak için Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş terapötik aferez merkezlerince verilen eğitime katılmak gerekmektedir. Terapötik aferez merkezlerinde çalışacak (çalışacağını belgelemesi kaydıyla) kişiler eğitime başvurabilir. Eğitime başvuru çalışılan özel sektör veya kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla Sağlık Bakanlığının Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılmaktadır. Eğitim süresi; teorik eğitim 24 saat (3 gün) ve uygulama eğitimi 216 saat (27 gün) olmak üzere toplam 240 saattir (30 gün). Eğitim sonunda yapılan teorik ve uygulama sınavlarından 100 üzerinden 70 puan alanlar sertifika almaya hak kazanırlar.

Yeterlilik Belgesi: Beşeri tıbbi ürünlerin tanıtımı yapan firmalarda çalışacak kişilerin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca yetkilendirilecek kişiler tarafından düzenlenecek eğitim programına katılmaları zorunludur. Bu eğitim sonrası yapılan sınavda 100 üzerinden en az 60 puan alanlar yeterlilik belgesi almaya hak kazanırlar.

Doku Kültürü İle Tohumluk Üretici Belgesi: Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne diplomanın aslı ile başvurulduğunda doku kültürü ile tohumluk üretici belgesi belge düzenlenmektedir.

Belgeyi aldığınızda doku kültürü ile tohumluk üreticisi iş yeri açabilirsiniz.

Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarlarında Çalışabilmek İçin Gerekli Sertifikalar: Çevre ölçüm ve analiz laboratuvarlarının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yeterlilik alıp faaliyette bulunabilmeleri için istihdam edilecek personellerin alması gereken bazı eğitimler bulunmaktadır: Emisyon-İmisyon Ölçümlerinde Kullanılan Standartlar ve Ölçüm Yöntemleri Eğitimi, Su ve Atık Sudan Numune Alma Eğitimi, Arıtma Çamuru, Toprak ve Katı Atıktan Numune Alma Eğitimi. Eğitimler Türkiye Çevre Koruma Vakfı tarafından düzenlenmektedir.

Eğitim ile ilgili duyuruları www.tucev.org adresinden takip edebilirsiniz. Gürültü ile ilgili eğitim ve sertifikalandırmaya yönelik bilgilere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Gürültü ve Titreşim Kontrolü Şube Müdürlüğüne ait internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Güvenlik Bilgi Formu (GBF) Hazırlayıcısı Yeterlilik Belgesi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayımlamış olduğu Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik’e göre akredite olmuş kuruluşlara (TSE, Sakarya Üniversitesi vb.) sınav için başvurulması gerekmektedir. Yeterlilik sınavı soruları; çoktan seçmeli ve klasik olmak üzere iki bölümden oluşur. Belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan sınav sonucunda 100 tam üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar güvenlik bilgi formu hazırlama yeterlilik belgesi almaya hak kazanırlar.

Yeterlilik Belgesini aldığınızda kimyasal madde ve müstahzarları üreten ve ithal eden firmalarda çalışabilirsiniz.

Hazırlayan: Yalçın DEDEOĞLU

Biyologlar ve İlgili Bilim Adamlarının Çalışma Alanları

BİYOLOGLAR

Biyologlar ve ilgili bilim adamları, canlı organizmaların bilgilerini genişletmek, doğal kaynakları yönetmek, tıp ve tarımla ilgili yeni uygulamalar ve ürünler geliştirmek için temel ve uygulamalı araştırma yapmaktadır. Hükümetler, çevre danışmanlık şirketleri, kaynak ve medikal şirketleri, kimya, ilaç ve biyoteknoloji şirketleri ile sağlık ve eğitim kurumlarında hem laboratuvar hem de arazi şartlarında çalışmaktadırlar.

Biyologlar Ve İlgili Bilim Adamlarının Çalışma Alanları

Tarım Bilimcisi

Agrogeolog

Algolog

Anatomi

Hayvan Ekoloğu

Hayvan Genetiği Uzmanı

Hayvan Besleme Uzmanı

Hayvan Taksonomisi Uzmanı

Su Biyoloğu

Astrobiyolog

Bakteriyolog

Bakteriyolog- Hayvan Sağlığı

Biyoinformatikçi

Biyolojik Bilim Adamı

Biyolog

Biyolog, Enzimoloji

Biyolog, Tıbbi Parazitoloji

Biyolog, Parazitoloji

Biyolog, Protozooloji

Biyolog, Veteriner Parazitolojisi

Biyomedikal Nanoteknoloji Araştırmacı Bilim Adamı

Botanikçi

Bryolog

Hücre Biyoloğu

Hücresel Fizyolog

Ekin Bilimcisi

Bitki Araştırması Bilim Adamı

Sitokimyacı

Sitogenetikçi

Sitolog

Sitolog-Mikrobiyolog

Süt Bakteriyolojisi Uzmanı

Sütçü Bilim Adamı

Tanımlayıcı Toksikolog

Gelişim Biyoloğu

Gelişimsel Genetikçi

Evcil Hayvan Bilimcisi

Ekobiyolog

Ekolog

Ekonomik Botanikçi

Embriyolog

Entomolog

Entomolog, Arıcılık

Çevresel Ve Mesleki Toksikoloji Uzmanı

Çevresel Biyolog

Çevresel Toksikoloji Uzmanı

Enzimolog

Enzimoloji Biyoloğu

Etiyolog

Balıkçı Bakteriyolojisi Uzmanı

Balık Ürünleri Bakteriyolojisi Uzmanı

Gıda Bakteri Uzmanı

Gıda Ürünleri Bakteriyolojisi Uzmanı

Gıda Ürünleri Bilim Adamı

Gıda Araştırması Bilim Adamı

Gıda Bilimcisi

Orman Ekoloğu

Orman Patoloğu

Genetikçi

Helmintoloji Uzmanı

Herpetolog

Histolog

Histopatolog

İnsan Fizyoloğu

Hidrobiyolog

Doğum Uzmanı

İmmünolog

Endüstriyel Bakteriyolog

Böcek Fizyoloğu

Yorumlayıcı Doğa Bilimci

Omurgasız Hayvan Uzmanı

Laboratuvar İmmünolojisi Uzmanı

Limnolog

Malariolog

Memeliler Uzmanı

Deniz Biyoloğu

Deniz Hidrobiyoloğu

Deniz Memeli Eğiticisi

Mekanik Toksikoloji Uzmanı

Tıbbi Parazitoloji Biyoloğu

Mikrobiyolog

Moleküler Biyolog

Moleküler Genetikçi

Moleküler Fizyolog

Mikolog

Doğabilimci

Nematolog

Kuşbilimci

Osteolog

Parazitolog

Parazitoloji Biyoloğu

Park Doğalcı

Patolog, Ormanlar

Patolog, Bitkiler

Eczacılık Bakteriyolojisi Uzmanı

Farmakolog

Fizyolojik Biyofizikçi

Fizyolog

Fizyolog-Biyokimyacı – Nükleer Tıp

Fitobiyolog

Fitopatolog

Bitki Anatomisi

Bitki Yetiştiriciliği

Bitki Ekolojisi

Bitki Nematoloğu

Bitki Patoloğu

Bitki Fizyoloğu

Bitki Nüfusu Biyoloğu

Bitki Bilimci

Bitki Taksonomisi Uzmanı

Nüfus Genetiği Uzmanı

Kanatlı Bilim Adamı

Protozoolog

Protozooloji Biyoloğu

Halk Sağlığı Bakteriyolojisi Uzmanı

Düzenleyici Toksikolog

Araştırma Biyoloğu

Kırsal Ekoloğu

Serolog

Toprak Bakteriyolojisi Uzmanı

Personel Toksikoloğu

Sistematik, Biyoloji

Sistem Biyoloğu

Taksonomi, Biyoloji

Toksikolog

Veterinerlik Parazitoloji Biyoloğu

Virolog

Yaban Hayatı Biyoloğu

Yaban Hayvanları Helmintoloğu

Vahşi Doğa Bilimcisi

Zoolog

Biyologlar, aşağıdaki görevlerin bir kısmını veya tamamını yerine getirirler:

 • Bitki ve hayvanların çevre, popülasyon, dağılım, yapı ve fonksiyonel özelliklerini ve davranışlarını planlamak ve yürütmek
 • Ekolojik ve çevresel etki araştırmaları yapmak ve rapor hazırlamak
 • Bitki ve hayvan örneklerini incelemek, tanımlamak ve sınıflandırmak
 • Bitki veya hayvan büyütme, kalıtım ve yetiştirme deneyleri yapmak
 • Yenilenebilir kaynakların yönetimi için raporlar ve planlar hazırlamak
 • Biyolojik teknologları, teknisyenleri ve diğer bilim adamlarını denetler.

Mikrobiyologlar, hücre ve moleküler biyologlar aşağıdaki görevlerin bir kısmını veya tamamını yerine getirirler:

 • Bakteriler, mantarlar, protozoonlar ve algler de dahil olmak üzere mikroorganizmaların yapısına, işlevine, ekolojisine, biyoteknolojisine ve genetiğine ilişkin araştırma yapmak
 • İnsan, hayvan ve bitki dokularının ve hücrelerinin yapısına ve işleyişine ilişkin araştırmalar yapmak
 • İnsan, bitki ve hayvan patojenlerinin ve toksinlerinin tanımlanması, etkileri ve kontrolü ile ilgili çalışmalar yapmak
 • Biyomedikal uygulamalarda kullanılan ilaçlar, farmasötikler ve nanopartiküllerin test edilmesi, değerlendirilmesi ve taranması için klinik veya laboratuar çalışmaları yapmak
 • Ürün üretmek için yeni veya alternatif yöntemler geliştirmek için genetik ifade, gen manipülasyonu ve rekombinant DNA teknolojisinde moleküler veya biyokimyasal çalışmalar ve deneyler yapmak
 • Biyoteknolojide keşfetmek, geliştirmek ve rafine etmek ve yeni ürünleri değerlendirmek için araştırma yapmak
 • Yeni ürünlerin ticarileştirilmesine katılmak
 • Biyolojik teknologları, teknisyenleri ve diğer bilim adamlarını denetlemek
 • Bilgisayar modelleme teknikleriyle biyoistatistiksel veri analizi yapmak.

Biyologlar ve ilgili bilim adamları, botanik, zooloji, ekoloji ve deniz biyolojisi gibi alanlarda makroskopik düzeyde veya genetik, immünoloji, farmakoloji, toksikoloji, fizyoloji, patoloji, bakteriyoloji, viroloji, biyoteknoloji ve biyoenformatik gibi alanlarda hücresel ve moleküler düzeyde uzmanlaşabilirler.

İstihdam Gereksinimleri

 • Biyologlar için biyoloji veya ilgili disiplin alanında lisans derecesi gereklidir.
 • Biyolojide bir araştırmacı bilim adamı olarak istihdam için biyoloji veya ilgili bir disiplin alanında yüksek lisans veya doktora derecesi gereklidir.
 • Doktora sonrası araştırma tecrübesi genellikle akademik birimlerdeki veya araştırma kurumlarındaki istihdamdan önce gereklidir.

Bu meslekte sürekli eğitim faaliyetlerine katılım şarttır.

Bakış Açısı

Son yıllarda, biyologlar ve ilgili bilim adamlarının sayısı önemli ölçüde artmıştır.

Biyolojiyle (biyolojik çeşitlilik, insan genomu, genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO’lar), biyoteknoloji, farmakoloji vb.) ilgili alanlarda Ar-Ge’deki büyüme göz önüne alındığında, önümüzdeki birkaç yıl içinde biyolog ve ilgili bilim adamlarının sayısı önemli ölçüde artmaya devam edecektir.

İstihdam Kaynakları

Bu meslekte eğitim ve deneyim, biyologların ve ilgili bilim adamlarının, özellikle kimya ve ilaç endüstrilerinde, teknik satış uzmanları gibi pozisyonlarda, kolejlerde ve üniversitelerde öğretim pozisyonları aramasına, denetim ve yönetsel pozisyonlara terfi ettirilmesine olanak tanır.

Endüstriler

Biyologların yaklaşık % 30’u mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde (biyologların firmaları da dahil), kamu yönetiminde% 24, sağlık ve sosyal yardımda % 16 çalıştı. İmalat sektöründe (% 9), özellikle ilaç ve ilaç üretiminde (% 5), üniversite laboratuvarlarında ve araştırma bölümlerinde (% 6) önemli sayılarda bulunmuştur.

Eğilimler

Biyologlar ve ilgili bilim adamları, bakteriyoloji, botanik, ekoloji, genetik, deniz hidrolojisi, mikrobiyoloji, toksikoloji, viroloji, zooloji ve benzeri gibi çok çeşitli alanlarda çalışırlar. Bu geniş disiplin çeşitliliği, çok disiplinli bir geçmişe sahip olsalar bile, bu meslekte olanların çoğunun uzmanlaşmasına neden olur. Bu iş kolları arasındaki hareketlilik düşüktür. Biyologlar ve ilgili bilim adamları bazen bu sektörlerin bazılarında, kimyagerler ve agronomistler gibi diğer meslek alanlarında olanlar ile rekabet halindedirler.

Bu mesleğin çeşitli sektörlerdeki istihdam düzeylerindeki değişiklikler bir dizi faktöre bağlı olabilir; En büyük etkiye sahip faktörlerin arasında bilimsel keşifler, kamuoyu, hükümet harcamaları düzeyi ve mevzuattaki değişikliklerdir.

Bilimsel Keşifler

Bilimsel keşifler, biyologlar ve ilgili bilim adamları için yeni alanlar açıyor. Bunlar, temel araştırmalarda veya temel araştırmaların sonuçlarına dayanan ürünlerin araştırma ve geliştirilmesinde olabilir. Yeni alanlara örnekler; insan genomunun çözülmesi, genetiğin bitkilere (GDO’lar) ve hayvanlara uygulanması (klonlama, insan genlerinin hayvanlara nakledilmesi vb.), atık su ve kirlenmiş toprakların muamele edilmesinde mikroorganizmaların kullanılması. Bu durum önümüzdeki yıllarda biyologlar ve ilgili bilim adamlarına yönelik talep üzerinde kesin bir olumlu etkiye neden olacaktır.

Kamuoyu

Nüfusun bir kesiminde, bu keşifler, etik sorunlar ve bunların uygulanmasının ekolojik ve sağlık sonuçları ile ilgili çok sayıda reaksiyona neden olur. Örneğin, klonlama ve hayvan genlerine ya uyuşturucu üretmek ya da aşı yapmak için insan genlerini yerleştirmek sayısız etik soruyu gündeme getiriyor. GDO’ların kullanımı, uzun vadeli etkileri ve biyoçeşitliliğin korunmasıyla ilgili korkuları uyandırıyor. Örneğin, bazı insanlar, GDO’ların orijinal ürünleri tamamen yerinden oynatabileceklerinden ve zararlı etkilerin ortaya çıkması nedeniyle bunları yeniden sunmamamızdan korkuyorlar: Daha dirençli böcekler, yeni bitki hastalıkları, uzun vadeli sağlık etkileri vb. halk, sorular soruyor, garanti arıyor ve daha fazla araştırma ve koruyucu öneri talep ediyor. Bu baskılar, şirketleri ve devlet kurumlarını, bu işyerinde istihdamı teşvik eden bu ürünlerin daha fazla araştırma ve test istemektedir.

Devlet Harcamaları Düzeyi

Kamu harcamalarındaki değişiklikler de biyologlar ve ilgili bilim adamlarının talebi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. 90’lı yılların hükümet kesintileri, kamu yönetimi ve sağlık sektöründeki sayılarını azalttı. Bununla birlikte, kamu maliyesinde sonraki iyileşme, diğer şeylerin yanı sıra üniversitelere verilen araştırma hibelerinin artmasına neden olmuştur.

Bununla birlikte, 2008-2009 durgunluğundan dolayı ülkenin maliyesi daha da kötüleşti ve hükümetler sağlık harcamalarının (daha az ölçüde, eğitim) kesimine gitmeye başladı. Bu alanlar sözü edilen kamusal baskılardan etkilenmedikçe biyoloji ile ilgili alanlarda hükümet harcamalarında önemli bir artış görmeyi bekleyemeyiz. Bu nedenle, devlet harcamalarının önümüzdeki birkaç yıl içinde biyologların istihdam artışına katkıda bulunmayacaktır.

Mevzuattaki Değişiklikler

Mevzuat değişiklikleri, biyologlar için çalışma hacmini artırabilir. Örneğin, yeni ormancılık rejiminin benimsenmesi botanikçilerin işe alınmasında olumlu bir etkisi olabilir. Benzer şekilde, yeni ilaçlar geliştirildiğinde ilaç firmaları için patent korumasını genişleten kanun, son yıllarda mikrobiyologlar, bakteriyologlar, farmakologlar ve virologlar için olan talebi olumlu etkiledi. Su yönetimi politikası, biyologlara olan talebi etkileyen bir diğer mevzuat örneğidir. Önümüzdeki yıllarda, mevzuattaki değişiklikler bu meslekte istihdamın lehine olmaya devam etmelidir.

Diğer Eğilimler

Bu meslekte istihdamı etkileyen faktörler genelde yüksek seviyede teorik eğitim gerektirir. Bu kuşkusuz, lisans eğitimi almış olanların eğitimiyle ilgili çalışma alanı bulmada yaşadıkları zorluğu açıklar. Bu eğilimler kesinlikle yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olanları tercih eder.

Bu faktörler genel olarak olumlu olduğu için önümüzdeki birkaç yıl içinde biyolog sayısının önemli ölçüde artması bekleniyor.

İstihdam Özellikleri

Nüfus sayımı ve Ulusal Hane Halkı Araştırması verilerine göre, kadınlar bu alandaki işlerin yaklaşık % 56’sını 2011’de elinde tutuyordu; bu oran 1991’den beri yükseliyor (% 43). “İstatistik” bölümünün “Özellikler” bölümünde gösterilen yıllık istihdam geliri (65.815 dolar), bu meslekte 2010 yılında tam zamanlı ve tam yıl çalışanların % 64’ü için geçerlidir. Tam zamanlı ve tam yıl çalışmayanların ortalama istihdam geliri 2010 yılında 32.518 $ ‘dı.

Önemli Hususlar

Biyolojik konularla (biyoçeşitlilik, insan genomu, genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO), biyoteknolojiler ve benzeri) ilgili Ar-Ge’deki büyüme ve bu alanlardaki kamuoyu farkındalığı göz önüne alındığında, önümüzdeki birkaç yıl içinde biyolog ve ilgili bilim adamlarının sayısı önemli ölçüde artmalıdır. Son yıllarda, fırsat sayısı, biyoloji alanındaki tüm mezunlara iş imkanı sunmak için yetersiz görünüyor. Master veya doktora programına gidilmelidir.

Kanada’ya Ait Bazı İstatistikler

Aşağıdaki tabloda, büyüme oranı, istihdamda yıllık değişme, yıllık yıpranma ve toplam yıllık gereksinimler gibi göstergeler, Quebec Bölgesi Servis Kanada’lı ekonomistler tarafından üretilen tahminlerdir. İstihdam için veri kaynağı İstatistik Kanada’nın İşgücü Anketi’dir. İşsizlik sigortası lehtarının hacmi, İstihdam ve Sosyal Gelişim Kanada’dan (ESDC) idari verilerdir. Verilerin tümü yuvarlaktır.

 1. İstihdam, ortalama 2011-2013:

Biyologlar ve İlgili Bilim İnsanları ————– 3,850

Tüm Meslekler ——————- 3,990,050

 1. 2013’te İstihdam Sigortası Talep Edenler:

Biyologlar ve İlgili Bilim İnsanları ————– 60

Tüm Meslekler ——————- 80,700

 1. Ortalama Yıllık Büyüme Oranı 2014-2018

Biyologlar ve İlgili Bilim İnsanları ————– %1.1

Tüm Meslekler ——————- % 0.7

 1. Yıllık İstihdam Değişimi 2014-2018

Biyologlar ve İlgili Bilim İnsanları ————– 45

Tüm Meslekler ——————- 26,500

 1. Yıllık Kayıp 2014-2018

Biyologlar ve İlgili Bilim İnsanları ————– 70

Tüm Meslekler ——————- 74,300 kişi

Aşağıdaki istihdam dağılım tablolarındaki veriler, İstatistik Kanada’nın 2011 Ulusal Hanehalkı Anketi’nden (NHS) elde edilmiştir.

 1. İstihdam Dağılımı

Biyologlar ve İlgili Bilim İnsanları —- Erkekler % 43.6, Bayanlar % 56.4

Tüm Meslekler ————– Erkekler% 51.9, Bayanlar % 48.1

 1. Yaşa Göre İstihdam

Biyologlar ve İlgili Bilim İnsanları 25 – 44 yaş————- % 62.8

Tüm Meslekler 25 – 44 yaş——————- % 42.7

 1. Yıllık Ortalama Gelir

Biyologlar ve İlgili Bilim İnsanları————- 65,800$

Tüm Meslekler——————- 50,300$

Aşağıdaki tablodaki veriler, Quebec bölgesi Service Canada’lı ekonomistler tarafından hazırlanmıştır. Veri kaynağı, İstatistik Kanada’nın 2011 Ulusal Hanehalkı Anketi (NHS) ‘dir.

 1. Biyologlar ve İlgili Bilim İnsanlarının İstihdamındaki Ana Sektörler

Mesleki, Bilimsel Ve Teknik Hizmetler % 30.0

Diğer Mesleki, Bilimsel Ve Teknik Hizmetler % 23.5

Mimari, Mühendislik Ve İlgili Hizmetler (Jeologlar Dahil) % 6.2

Kamu Yönetimi% 24.3

Sağlık Ve Sosyal Yardım % 16.0

İmalat % 8.5

Kimyasal Üretim % 5.1

Üniversiteler % 5.1

Kaynak:http://www.servicecanada.gc.ca/eng/qc/job_futures/statistics/2121.shtml

Çeviren ve Derleyen: Biyolog Yalçın DEDEOĞLU

Biyologların Çalışma Alanları

BİYOLOGLARIN ÇALIŞMA ALANLARI

1) 31.12.2015 tarih ve 29579 sayılı (4.mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan (Ekonomi Bakanlığından) “İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ” gereğince özel veya kamuya ait kurum ve kuruluşlarda laboratuvar elemanı ve sorumlu denetçi olarak çalışabilirsiniz.

2) 29.07. 2015 tarih ve 29429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Sağlık Bakanlığından) “İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ” gereğince İlkyardım eğitmeni sertifikasını alarak, özel veya kamuya ait kurum ve kuruluşların ilkyardım eğitim merkezlerinde mesul müdür, ilkyardım eğitmeni veya ilkyardım eğitimci eğitmeni olarak çalışabilirsiniz.

3) 03.07.2015 tarih ve 29405 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) “BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK” gereğince özel sektörde ürün tanıtım temsilcisi olarak çalışabilirsiniz.

4) 25.06.2015 tarih ve 29397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan) “TIBBİ CİHAZLARIN TEST, KONTROL VE KALİBRASYONU HAKKINDA YÖNETMELİK” gereğince özel sektörde sorumlu müdür olarak çalışabilirsiniz.

5) 03.06.2015 tarih ve 29375 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumundan) “TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ” gereğince Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunda denetçi olarak çalışabilirsiniz.

6) 20.03.2015 tarih ve 29301 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Çevre ve Şehircilik Bakanlığından) “ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ” gereğince atık taşıma faaliyetinde bulunan özel sektöre ait firmalarda tehlikeli madde güvenlik danışmanı ve çevre görevlisi olarak çalışabilirsiniz.

7) 20.03.2015 tarih ve 29301 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan) “TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ” gereğince Türkiye Halk Sağlığı Kurumunda denetçi olarak çalışabilirsiniz.

8) 22.01.2015 tarih ve 29244 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan) “HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARI VE YETKİLENDİRİLMİŞ LABORATUVARLARIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK” gereğince halk sağlığı laboratuvarlarında laboratuvar sorumlusu, laboratuvar birim sorumlusu, laboratuvar teknik personeli ve kalite yönetim temsilcisi olarak çalışabilirsiniz.

9) 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Çevre ve Şehircilik Bakanlığından) “ZARARLI MADDELER VE KARIŞIMLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK” gereğince yeterlilik belgesini alarak özel sektöre ait kimyasal madde ve müstahzarları üreten ve ithal eden firmalarda güvenlik bilgi formu hazırlayıcısı olarak çalışabilirsiniz.

10) 12.12.2014 tarih ve 29203 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan (Çevre ve Şehircilik Bakanlığından) “DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNE İLİŞKİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE PLANLARINI HAZIRLAYACAK KURUM VE KURULUŞLARIN ASGARİ ÖZELLİKLERİNE DAİR TEBLİĞ” gereğince risk değerlendirmesi ve acil müdahale planlarını hazırlayacak özel sektöre ait kurum/kuruluşlarda biyolog olarak çalışabilirsiniz.

11) 30.09.2014 tarih ve 29135 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Sağlık Bakanlığından) “ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK” gereğince özel veya kamuya ait kurum ve kuruluşların merkezlerinde ÜYTE laboratuvarı sorumlusu ve biyolog olarak çalışabilirsiniz.

12) 22.05.2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Sağlık Bakanlığından) “SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN DİĞER MESLEK MENSUPLARININ İŞ VE GÖREV TANIMLARINA DAİR YÖNETMELİK” gereğince sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensuplarının iş ve görev tanımları yapılmıştır.

13) 22.05.2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından) “TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ” gereğince tehlikeli maddeleri taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan özel sektöre ait işletmelerde tehlikeli madde güvenlik danışmanı olarak çalışabilirsiniz.

14) 15.05.2014 tarih ve 29001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan) “TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ” gereğince piyasaya arz edilen tıbbi cihazların satış, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunan özel sektöre ait firmalarda sorumlu müdür, satıştanıtım elemanı ve klinik destek elemanı olarak çalışabilirsiniz.

15) 04.04.2014 tarih ve 28962 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan) “İNSAN DOKU VE HÜCRE ÜRÜNLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI VE BU ÜRÜNLERİN ÜRETİM, İTHALAT, İHRACAT, DEPOLAMA VE DAĞITIM FAALİYETLERİNİ YÜRÜTEN MERKEZLER HAKKINDA TEBLİĞ” gereğince özel veya kamuya ait kurum ve kuruluşların merkezlerinde merkez sorumlusu, kalite yönetim birimi sorumlusu, kalite kontrol birimi sorumlusu ve dokuişleme birimi sorumlusu olarak çalışabilirsiniz.

16) 25.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Çevre ve Şehircilik Bakanlığından) “ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ” gereğince çevre mevzuatı kapsamında ölçüm ve analizleri yapacak, özel veya kamuya ait kurum ve kuruluş laboratuvarlarında laboratuvar sorumlusu, kalite yöneticisi/kalite yöneticisi temsilcisi ve  ölçüm ve analiz yapacak personel olarak çalışabilirsiniz.

17) 21.11.2013 tarih ve 28828 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Çevre ve Şehircilik Bakanlığından) “ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK” gereğince özel veya kamuya ait kurum ve kuruluşlarda çevre görevlisi olarak çalışabilirsiniz.

18) 31.10.2013 tarih ve 28807 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Gümrük ve Ticaret Bakanlığından) “HAVUZ SUYUNDA KULLANILAN YARDIMCI KİMYASAL MADDELERİN ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞ” gereğince özel sektöre ait firmalarda mesul müdür olarak çalışabilirsiniz.

19) 31.10.2013 tarih ve 28807 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Gümrük ve Ticaret Bakanlığından) “KUVVETLİ ASİT VEYA BAZ İÇEREN TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞ” gereğince özel sektöre ait firmalarda mesul müdür olarak çalışabilirsiniz.

20) 31.10.2013 tarih ve 28807 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Gümrük ve Ticaret Bakanlığından) “TAMPON, HİJYENİK PED, GÖĞÜS PEDİ, ÇOCUK BEZİ VE BENZERİ ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞ” gereğince özel sektöre ait firmalarda mesul müdür olarak çalışabilirsiniz.

21) 31.10.2013 tarih ve 28807 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Gümrük ve Ticaret Bakanlığından) “HAVA AROMATİZE EDİCİ ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞ” gereğince özel sektöre ait firmalarda mesul müdür olarak çalışabilirsiniz.

22) 03.10.2013 tarih ve 28784 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Sağlık Bakanlığından“SAĞLIK BAKANLIĞI DENETİM HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ” gereğince Sağlık Bakanlığında sağlık denetçisi olarak çalışabilirsiniz.

23) 20.08.2013 tarih ve 28741 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından) “İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK” gereğince iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yapacak özel veya kamuya ait kurum ve kuruluş laboratuvarlarında kalite yöneticisi  ve laboratuvar yöneticisi olarak çalışabilirsiniz.

24) 02.08.2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan) “AKTİF MADDE İÇERMEYEN BİYOSİDAL ÜRÜNLER TEBLİĞİ” gereğince özel sektöre ait üretim yerlerinde mesul müdür olarak çalışabilirsiniz.

25) 05.07.2013 tarih ve 28698 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından) “HİJYEN EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ” gereğince Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü ile protokol imzalayan özel eğitim kurumlarında hijyen eğitimi verebilirsiniz.

26) 30.05.2013 tarih ve 28662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan) “TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU SAĞLIK DENETÇİLERİ YÖNETMELİĞİ” gereğince Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda sağlık denetçisi olarak çalışabilirsiniz.

27) 29.05.2013 tarih ve 28661 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Milli Eğitim Bakanlığından) “MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU YÖNETMELİĞİ” gereğince  özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında çalışabilirsiniz.

28) 30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan) “TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU ÜRÜN DENETMENLİĞİ YÖNETMELİĞİ” gereğince Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda denetmen olarak çalışabilirsiniz.

29) 27.04.2013 tarih ve 28630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan) “BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN İMALATHANELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK” gereğince özel sektöre ait imalat yerlerinde ürün sorumlusu olarak çalışabilirsiniz.

30) 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından) “İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK” gereğince Bakanlıkça yetkilendirilmiş iş güvenliği uzmanlığı eğitimi veren kurslarda eğitmen olarak çalışabilirsiniz.

31) 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından) “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ” gereğince ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde sorumlu müdür olarak çalışabilirsiniz.

32) 16.12.2012 tarih ve 28499 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan) “SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI EĞİTİM VE SORUMLU MÜDÜR YÖNETMELİĞİ” gereğince LPG otogaz istasyonlarında sorumlu müdür olarak çalışabilirsiniz.

33) 19.07.2012 tarih ve 28358 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından) “DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARININ ÜRETİMİ, DOĞADAN TOPLANMASI VE İHRACATINA İLİŞKİN YÖNETMELİK” gereğince özel sektöre ait firmalarda teknik personel olarak çalışabilirsiniz.

34) 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU” gereğince kamu ve özel sektöre ait işyerlerinde iş güvenliği uzmanı olarak çalışabilirsiniz.

35) 20.03.2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Milli Eğitim Bakanlığından) “MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ” gereğince özel sektöre ait okullarda, kurslarda, dershanelerde, etüt eğitim merkezlerinde, hizmet içi eğitim merkezlerinde ve uzaktan eğitim merkezlerinde öğretmen, uzman öğretici veya usta öğretici olarak çalışabilirsiniz.

36) 30.12.2011 tarih 52388 sayılı Makam oluruyla yayımlanan (Sağlık Bakanlığından) “DOKU TİPLEME LABORATUVARLARI YÖNERGESİ” gereğince özel veya kamuya ait kurum ve kuruluşların doku tipleme laboratuvarlarında doku tipleme laboratuvarı sorumlusu, doku tipleme laboratuvarı sorumlu yardımcısı, tetkik ve analiz sorumlusu, laboratuvar teknisyeni ve kalite yönetim sorumlusu olarak çalışabilirsiniz.

37) 29.12.2011 tarih ve 28157 (3. mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından) “GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK” gereğince Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının gıda kontrol laboratuvarlarında çalışabilirsiniz.

38) 24.12.2011 tarih ve 28152 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından) “SPERMA, OVUM VE EMBRİYO ÜRETİM MERKEZLERİNİN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK” gereğince özel veya kamuya ait kurum ve kuruluşların üretim merkezlerinde sorumlu yönetici olarak çalışabilirsiniz.

39) 13.12.2011 tarih ve 28141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından) “DENEYSEL VE DİĞER BİLİMSEL AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN HAYVANLARIN REFAH VE KORUNMASINA DAİR YÖNETMELİK” gereğince özel veya kamuya ait kurum ve kuruluşlarda biyolog olarak çalışabilirsiniz.

40) 11.12.2011 tarih ve 28139 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından) “VETERİNER TEŞHİS VE ANALİZ LABORATUVARLARI YÖNETMELİĞİ” gereğince özel sektöre ait laboratuvarlarda teknik personel çalışabilirsiniz.

41) 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Çevre ve Şehircilik Bakanlığından) “AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ” gereğince özel sektöre ait toplama-ayırma tesislerinde çevre görevlisi olarak çalışabilirsiniz.

42) 17.06.2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Çevre ve Şehircilik Bakanlığından) “TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK YETERLİLİK BELGESİ TEBLİĞİ” gereğince özel veya kamuya ait kurum ve kuruluşlarda proje koordinatörü ve biyolog olarak çalışabilirsiniz.

43) 26.04.2011 tarih ve 27916 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Çevre ve Şehircilik Bakanlığından) “ATIK ARA DEPOLAMA TESİSLERİ TEBLİĞİ” gereğince tehlikeli atıkların dışındaki özel sektöre ait ara depolama tesislerinde çevre görevlisi olarak çalışabilirsiniz.

44) 06.03.2011 tarih ve 27886 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Sağlık Bakanlığından) “YÜZME HAVUZLARININ TABİ OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI VE ŞARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK” gereğince Bakanlıkça yetkilendirilmiş özel sektöre ait laboratuvarlarda biyolog,  yüzme havuzlarında ise mesul müdür ve havuz suyu operatörü olarak çalışabilirsiniz.

45) 13.06.2010 tarih ve 27610 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU” gereğince özel veya kamuya ait kurum ve kuruluşların gıda ve yem işletmelerinde çalışabilirsiniz.

46) 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Çevre ve Şehircilik Bakanlığından) “ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ” gereğince akustik raporgürültü haritasıeylem planı hazırlayan, çevresel gürültü konusunda değerlendirme ve arka plan gürültü seviyesinin ölçümünü yapan özel veya kamuya ait kurum/kuruluşlarda çalışabilirsiniz.

47) 10.03.2010 tarih ve 27517 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Sağlık Bakanlığından) “TERAPÖTİK AFEREZ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK” gereğince özel veya kamuya ait kurum ve kuruluşların terapötik aferez merkezlerinde sertifika alarak teknik sorumlu olarak çalışabilirsiniz.

48) 31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı (4. mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan (Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan) “BİYOSİDAL ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ” gereğince biyosidal ürün veya aktif maddeler üreten özel sektöre ait işletmelerde mesul müdür olarak çalışabilirsiniz.

49) 31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı (5.mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan (Sağlık Bakanlığından) “KAN HİZMET BİRİMLERİNDE GÖREV YAPACAK SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ” gereğince özel veya kamuya ait kan hizmet birimlerinde çalışabilirsiniz.

50) 18.12.2009 tarih ve 27436 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Çevre ve Şehircilik Bakanlığından) “YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİ” gereğince Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlayan özel sektöre ait şirketlerde biyolog ve rapor koordinatörü olarak çalışabilirsiniz.

51) 30.10.2009 tarih ve 27391 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından) “DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNDE ACİL DURUMLARDA MÜDAHALE GÖREVİ VEREBİLECEK ŞİRKET/KURUM/KURULUŞLARIN SEÇİMİNE VE YETKİ BELGESİ BULUNAN ŞİRKET/KURUM/KURULUŞLAR İLE KIYI TESİSLERİNİN ÇALIŞMA USULLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ” gereğince petrol ve diğer zararlı madde kirliliğine müdahale yetki belgesi almak isteyen şirket/kurum/kuruluşlarda biyolog olarak çalışabilirsiniz.

52) 24.07.2009 tarih ve 27298 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Milli Savunma Bakanlığından) “TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ” gereğince Türk Silahlı Kuvvetlerinde Çevre yönetim işlem sorumlusu ve çevre denetim görevlisi olarak çalışabilirsiniz.

53) 15.05.2009 tarih ve 27229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından) “TOHUMCULUK SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRME VE DENETLEME YÖNETMELİĞİ” gereğince Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nden doku kültürü ile tohumluk üretici belgesi alarak doku kültürü ile tohumluk üreticisi iş yeri açabilirsiniz.

54) 14.01.2009 tarih ve 27110 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından) “ULUSAL GIDA REFERANS LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREV ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK”gereğince Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ait Ulusal Gıda Referans Laboratuvarında çalışabilirsiniz.

55) 21.11.2008 tarih ve 27061 ve 27110 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Çevre ve Şehircilik Bakanlığından) “ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ” gereğince çevre denetim görevlisi olarak çalışabilirsiniz.

56) 11.08.2007 tarih ve 26610 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Orman ve Su İşleri Bakanlığından) “HAYVANAT BAHÇELERİNİN KURULUŞU İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK” gereğince özel veya kamuya ait kurum ve kuruluşların hayvanat bahçelerinde sorumlu yönetici olarak çalışabilirsiniz.

57) 25.06.2007 tarih ve 26563 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Sağlık Bakanlığından) “SAĞLIK BAKANLIĞINCA YAPILACAK PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK” gereğince piyasa gözetimi ve denetimi yapan personel olarak çalışabilirsiniz.

58) 08.10.2005 tarih ve 25960 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Sanayi ve Ticaret Bakanlığından) “YETKİLİ SINIFLANDIRICILARIN LİSANS ALMA, FAALİYET VE DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK” gereğince özel veya kamuya ait kurum ve kuruluşlarda yetkili sınıflandırıcı personel olarak çalışabilirsiniz.

59) 05.07.2005 tarih ve 25866 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Sağlık Bakanlığından) “KORDON KANI BANKACILIĞI YÖNETMELİĞİ” gereğince kamu kurum ve kuruluşları ile özel sağlık kurum ve kuruluşlarının banka ekibinde çalışabilirsiniz.

60) 23.05.2005 tarih ve 25823 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan) “KOZMETİK YÖNETMELİĞİ” gereğince kozmetik ürünler üreten özel sektöre ait imalathane ve fabrikalarda sorumlu teknik eleman olarak çalışabilirsiniz.

61) 21.04.2005 tarih ve 25793 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Sağlık Bakanlığından) “PELOİDLERİN ÜRETİMİ VE SATIŞI HAKKINDA TEBLİĞ” gereğince özel sektöre ait peloid üretim tesislerinde mesul müdür olarak çalışabilirsiniz.

62) 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Sağlık Bakanlığından) “İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK” gereğince özel sektöre ait firmaların içme suyu işleme fabrikalarında mesul müdür olarak çalışabilirsiniz.

63) 27.01.2005 tarih ve 25709 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan) “BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN KULLANIM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK” gereğince halk sağlığını ve huzurunu bozan zararlılara karşı biyosidal ürün kullanarak mücadele etmek isteyen özel sektöre ait firmalarda mesul müdür ve ekip sorumlusu olarak çalışabilirsiniz.

64) 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Orman ve Su İşleri Bakanlığından) “AVCI EĞİTİMİ VE AVCILIK BELGESİ VERİLMESİ  USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK” gereğince avcı eğitimi veren özel şirketlere ait kurslarda uzman öğretici olarak çalışabilirsiniz.

65) 01.12.2004 tarih ve 25657 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan) “DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK” gereğince özel sektöre ait doğal mineralli su tesislerinde mesul müdür olarak çalışabilirsiniz.

66) 31.07.2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Adli Tıp Kurumu Başkanlığından) “ADLİ TIP KURUMU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ” gereğince Morg İhtisas Dairesinde ve Biyoloji İhtisas Dairesinde çalışabilirsiniz.

67) 29.06.2004 tarih ve 25507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından) “SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ” gereğince özel sektöre ait su ürünleri yetiştirilen tesislerde teknik personel olarak çalışabilirsiniz.

68) 16.05.2004 tarih ve 25464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Orman ve Su İşleri Bakanlığından) “AVLAKLARIN KURULUŞU, YÖNETİMİ VE DENETİMİ ESAS VE USULLERİ İLE İLGİLİ YÖNETMELİK” gereğince özel sektöre ait örnek avlaklarda avlak yöneticisi olarak çalışabilirsiniz.

69) 24.07.2001 tarih ve 24472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Sağlık Bakanlığından) “KAPLICALAR YÖNETMELİĞİ” gereğince özel sektöre ait kaplıca tesislerinde mesul müdür olarak çalışabilirsiniz.

70) 04.09.2000 tarih ve 24160 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından) “ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK” gereğince özel gıda kontrol laboratuvarlarında laboratuvar personeli ve sorumlu yönetici olarak çalışabilirsiniz.

71) 10.06.1998 tarih ve 23368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Sağlık Bakanlığından) “GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ” gereğince özel veya kamuya ait kurum ve kuruluşların genetik hastalıklar tanı merkezlerinde çalışabilirsiniz.

72) 14.04.1928 tarih ve 863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “TABABET VE ŞUABATI SAN’ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN” gereğince özel veya kamuya ait kurum ve kuruluşlarda perfüzyonist olarak çalışabilirsiniz.

73) Sağlık Bakanlığından çıkarılan “TÜRKİYE KÖK HÜCRE KOORDİNASYON MERKEZİ ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ” gereğince Sağlık Bakanlığına ait kök hücre koordinasyon merkezinin tarama ve eşleştirme biriminde çalışabilirsiniz.

Not: Listede 3 adet kanun, 52 adet yönetmelik, 16 adet tebliğ ve 2 adet yönerge bulunmaktadır.

Hazırlayan ve Düzenleyen

Biyolog Yalçın DEDEOĞLU

Son Güncellenme: 23.01.2017

Ayrıntılı bilgi için ve indirilebilir belge için bağlantıyı tıklayınız

Biyologlar Dayanışma Derneği Hacettepe Üniversitesindeydi

14 nisan 2017 günü BDD olarak Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ekoloji Grubu ile buluştuk. Dernek çalışmaları hakkında geleceğin Biyologlarını bilgilendirdik, onları bekleyen sorunlar ve çözüm önerini konuştuk.

Bize ev sahipliği yapan Ekoloji Grubuna, konferansa katılım sağlayan değerli hocalarımız Prof Dr Şinasi Yıldırımlı’ya, Prof Dr Yasemin Başbuğ Saygı’ya, Prof Dr Hatice Mergen’e ve değerli öğrencilerimize teşekkür ederiz.