Amacımız

Biyologlar Dayanışma Derneği 2009 yılında 9 kişilik kurucu kadro ile kurulmuş ve kuruluş tarihinden itibaren de büyük özverilerle biyologlar için çalışmaya devam etmektedir. Derneğimizin amacı detaylı bir şekilde dernek tüzüğünde ve aşağıda genel hatları ile maddeler halinde belirtilmiş olmakla birlikte temel amaç ve hedefimiz; biyoloji biliminin tüm uygulama alanlarında, biyologları, tıpkı gelişmiş ülkelerde olduğu gibi hak ettikleri seviyeye çıkarmak ve biyologların hak ve yetkilerinin yasal güvence altına alınmasını sağlamaktır. Amacımıza ulaşabilmek için mesleki dayanışmayı geliştirmek ve olabildiğince örgütlenmek gerekmektedir. Bu kapsamda siz değerli meslektaşlarımızın derneğe üye olmaları, maddi ve manevi katkıda bulunmaları hedeflerimize daha çabuk ulaşmamızı sağlayacaktır. Geleceğin Türkiye’sine yön veren, gündem belirleyen, etkili bir meslek örgütü olabilmek ve biyologları söz ve karar sahibi yapabilmek için tüm meslektaşlarımızın dayanışma bilinci içerisinde örgütlenmesi şarttır.

Bu kapsamda derneğimizin amaçları aşağıda maddeler halinde genelleştirilmiştir, buna göre;

•Biyologların mesleki kazanımlarını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak bunun için gerektiğinde yasal yollara başvurmak,

•“Türkiye Biyologlar Birliği” (Biyologlar Odası) kurulması yönünde çalışmalar yapmak ve meslek tanımı ile mesleki uygulamaların yasal olarak güvence altına alınmasını sağlamak,

•Türkiye’de Biyoloji Biliminin gelişmesine katkıda bulunmak, biyolog mesleğinin kamuoyuna tanıtılmasını sağlamak,

•Biyologların mesleki haklarına ilişkin ilgili kuruluşlarla bilimsel, teknik, ekonomik ve kültürel alanlarda iş birliği yapmak, gerekli yardım ve önerilerde bulunmak,

•Mesleki konularda eğitim ve kurslar düzenlemek, gerektiğinde sertifika ve katılım belgeleri vermek, konferanslar ve kongreler düzenleyerek bilimsel ve mesleki yayınlar yapmak, çalışma konularında dergi, bülten çıkartmak, sanal ortamda yayın yapan sayfalar düzenlemek,

•Kamu kurum ve kuruluşları ile özel teşebbüslerde Biyolog istihdamını artırıcı faaliyetlerde bulunmak ve ilgili kurumlara bu konuda önerilerde bulunmak,

•Türkiye’de Biyolojik yöntemlerle yapılacak her türlü araştırma, geliştirme, üretim, etüt ve denetim işlerinde biyologların görev almasını sağlayıcı girişimlerde bulunmak,

•Çalışma konularında Biyoloji ve Biyologlarla ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel ve mesleki kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşların etkinliklerine katılmak,

•Biyologların çalışma alanlarını ilgilendiren konularda, hem meslektaşların hem de mesleğin yasal haklarının, kamu adına savunulmasını sağlanmak,

•Biyologların çalıştıkları kurumlardaki çalışma koşullarının yetki ve sorumluluklarının saptanması, tanımlanması görev tanımının yapılmasında uluslararası standartlara uygunluk sağlanması yönünde çalışmalar yapmak, belge düzenlemek ve mesleki etik kurallarına uygun çalışılmasını sağlamak yönünde çaba göstermek, önlemler almak,

•Kamu ve özel örgün Yükseköğretim kurumlarında bilimsel ve teknik yetersizliklerin giderilmesi ve daha yetkin bir biyoloji eğitiminin sağlanması amacı ile ilgili kuruluşlara katkı ve önerilerde bulunmak,

•Biyoloji eğitimi alan öğrencilere mesleki konularda bilinçlendirici ve mesleki uygulama alanlarında yönlendirici faaliyetlerde bulunmak ve bu konuda üniversitelerle işbirliği yapmaktır.Bizi sosyal medyada takip edin