Biyologlar Hangi Sertifikaları ve Belgeleri Almalıdır?

Çevre Görevlisi Belgesi: Çevre görevlisi belgesini almak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yaptırılan eğitime katılmak ve ÖSYM tarafından yapılan sınavdan 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekmektedir. Çevre görevlisi eğitimleri Türkiye Çevre Koruma Vakfı tarafından düzenlenmektedir. www.tucev.org adresinden eğitim duyurularını takip edebilirsiniz. Ayrıca bu adresten başlatılacak eğitime başvurabilirsiniz. Çevre görevlisi eğitimi bir hafta sürmektedir. Şu ana kadar eğitimler yüz yüze örgün eğitim verilmektedir. Ancak eğitimlerin bundan böyle uzaktan eğitim sistemi ile verilmesi beklenmektedir.

Belgeyi aldığınızda Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 (çevreye kirletici etkisi yüksek olan faaliyet ve tesisler) ve Ek-2 (çevreye kirletici etkisi olan faaliyet ve tesisler) listesinde yer alan işletmelerde, belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birlikleri veya bunların iştiraklerinin çevreye kirletici etkisi olan tesis ve faaliyetlerinde, organize sanayi bölgesi, ihtisas organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi ve serbest bölge yönetimleri bünyesinde, sağlık kuruluşları ve hastanelerden, yatak kapasitesi 20 ve üzerinde olanlarda, atık taşıma faaliyetinde bulunan firmalarda, özel sektöre ait toplama-ayırma tesislerinde, özel sektöre ait ara depolama tesislerinde ve çevre danışmanlık firmalarında çevre görevlisi olarak çalışabilirsiniz. 

İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikası: İş güvenliği sertifikasını almak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetki verilmiş özel eğitim kurslarından eğitim almak ve eğitim sonrası ÖSYM tarafından yapılan sınavdan 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekmektedir. Eğitimin süresi 90 saat örgün eğitim, 90 saat uzaktan eğitim ve 40 saat staj olmak üzere toplam 220 saattir. Sınav yılda iki veya üç kez yapılmaktadır. Eğitim veren kursların listesi Bakanlığın internet sitesinde bulunmaktadır.

Sertifikayı aldığınızda kamu ve özel sektöre ait işyerlerinde iş güvenliği uzmanı olarak veya ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde hem iş güvenliği uzmanı olarak hem de sorumlu müdür olarak çalışabilirsiniz.

Biyosidal Ürün Uygulamalarında Mesul Müdürlük Sertifikası: Sağlık Bakanlığının düzenlemiş olduğu bir hafta süren mesul müdürlük eğitimine katılarak, eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olanlar mesul müdürlük sertifikası almaya hak kazanırlar. Eğitim Bakanlığa ait www.mesulmuduregitimi.org adresinden duyurulmaktadır. Duyuru yapılınca ikamet edilen ilin Halk Sağlığı Müdürlüğüne eğitim almak için dilekçe ile başvurulması gerekmektedir.

Sertifikayı aldığınızda halk sağlığı alanında haşerelere karşı ilaçlama yapan işyerlerinde mesul müdür olarak çalışabilirsiniz.

İlkyardım Eğitmeni Sertifikası: İlkyardım eğitmeni sertifikası almak için Sağlık Bakanlığı tarafından yetki belgesi verilmiş özel eğitim kuruluşlarına başvurmak gerekmektedir. Eğitim veren kursları internetten bulabilirsiniz ya da bulunduğunuz ilin İl Sağlık Müdürlüğünün web sayfasından ulaşabilirsiniz. Bir haftalık eğitim sonunda, eğitim verilen yerde İl Sağlık Müdürlüğü personeli gözetiminde yapılan sınavda başarılı olanlar sertifika almaya hak kazanırlar.

Sertifikayı aldığınızda ilkyardım eğitim merkezlerinde mesul müdür ve ilkyardım eğitmeni olarak görev yapabilirsiniz. Ayrıca özel motorlu taşıt sürücü kurslarında ve güvenlik eğitimi veren özel kurslarda ilkyardım derslerini anlatabilirsiniz.

ÜYTE Klinik Laboratuvar Uygulamaları Sertifikası: Yüksek lisans tezini üreme tıbbı, infertilite ve yardımla üreme teknikleri alanında yapanlar, ÜYTE Klinik Laboratuvar Uygulamaları Sertifikası eğitimine başvurabilirler. Eğitim için başvuru Sağlık Bakanlığının Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılmaktadır. Başvuranların hangi eğitim merkezlerinde eğitim alacağı Bakanlığın web sitesinde duyurulmaktadır. Eğitim verecek merkezler Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş çeşitli devlet, üniversite ve özel hastanelerdir. Eğitim sonunda yapılan teorik ve uygulama sınavlarından 100 üzerinden 70 puan alanlar sertifika almaya hak kazanırlar. Eğitim süresi; teorik eğitim 96 saat (2 hafta) ve uygulama eğitimi 864 saat (22 hafta) olmak üzere toplam 960 saattir (24 hafta).

Sertifikayı aldığınızda tüp bebek merkezlerinde laboratuvar sorumlusu olarak çalışabilirsiniz.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Belgesi: Tehlikeli madde güvenlik danışmanı belgesini almak için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetki verilmiş özel eğitim kurslarından eğitim almak gerekmektedir. Eğitimin süresi toplam 49 saattir. Eğitim sonrası sınav yılda 2 kez Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmektedir. Sınavdan 100 üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı kabul edilmektedir. Eğitim veren kursların listesini, eğitimle ilgili duyuruları www.tmkt.gov.tr adresinden takip edebilirsiniz.

Sertifikayı aldığınızda tehlikeli maddeleri taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan özel sektöre ait işletmelerde tehlikeli madde güvenlik danışmanı olarak çalışabilirsiniz.

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası: Deney hayvanları kullanım sertifikasını almak için üniversiteler tarafından yapılan duyuruları takip edip başvurmak gerekmektedir. 10 gün sürecek olan eğitim programı 40 saat teorik ve 40 saat pratik olmak üzere toplam 80 saattir. Eğitim sonrası yapılan sınavdan 100 üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı kabul edilmektedir.

Sertifikayı aldığınızda araştırma merkezlerinde çalışabilirsiniz.

Kan Bankacılığı ve Transfüzyonu Tıbbı Sertifikası: Bünyesinde kan hizmet birimi bulunan; Sağlık Bakanlığına, üniversitelere, Türk Silahlı Kuvvetlerine, Türkiye Kızılay Derneğine ve özel sektöre ait sağlık kurum ve kuruluşlarında biyolog olarak görev yapan sağlık personeli, görev yaptıkları kurum amirinin uygun görüşü ve bağlı bulundukları İl Sağlık Müdürlükleri aracılığıyla kan bankacılığı ve transfüzyonu tıbbı sertifikasyon eğitimine müracaat ederler. Kan hizmet biriminde görev yapabilmek için kan bankacılığı ve transfüzyonu tıbbı sertifikasını almak gerekmektedir. Bakanlığa ait eğitim ve araştırma hastaneleri, üniversitelerin tıp fakülteleri, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Türkiye Kızılay Derneği bünyesinde bulunan kan hizmet birimleri eğitim merkezi olarak Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilir.

Kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitim programı, teorik ve uygulamalı eğitim programı olmak üzere iki kısımda yürütülür. Eğitim programına katılan kursiyerin başarılı sayılarak sertifikalandırılması için eğitim merkezinde yapılacak teorik ve uygulama sınavlarının her birinden 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir.

Yeterlilik Belgesi: Tıbbi cihazların satışını yapan firmalarda sorumlu müdür, klinik destek elemanı, satış ve tanıtım elemanı olarak çalışacak kişilerin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca yetkilendirilecek kişiler tarafından düzenlenecek eğitim programına katılmaları zorunludur. Bu eğitim sonrası yapılan sınavda başarılı olan kişilere Kurum tarafından eğitimini aldığı alanla ilgili yeterlilik belgesi düzenlenir. Sorumlu müdür, satış ve tanıtım elemanı ile klinik destek elemanı eğitimine katılmak isteyen adayların www.tcesis.org internet adresi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru koşulları, eğitim ücreti, sınav tarihi ve eğitimle ilgili diğer tüm bilgiler belirtilen internet adresinde yayımlanmaktadır.

Terapötik Aferez Sertifikası: Terapötik aferez sertifikası almak için Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş terapötik aferez merkezlerince verilen eğitime katılmak gerekmektedir. Terapötik aferez merkezlerinde çalışacak (çalışacağını belgelemesi kaydıyla) kişiler eğitime başvurabilir. Eğitime başvuru çalışılan özel sektör veya kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla Sağlık Bakanlığının Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılmaktadır. Eğitim süresi; teorik eğitim 24 saat (3 gün) ve uygulama eğitimi 216 saat (27 gün) olmak üzere toplam 240 saattir (30 gün). Eğitim sonunda yapılan teorik ve uygulama sınavlarından 100 üzerinden 70 puan alanlar sertifika almaya hak kazanırlar.

Yeterlilik Belgesi: Beşeri tıbbi ürünlerin tanıtımı yapan firmalarda çalışacak kişilerin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca yetkilendirilecek kişiler tarafından düzenlenecek eğitim programına katılmaları zorunludur. Bu eğitim sonrası yapılan sınavda 100 üzerinden en az 60 puan alanlar yeterlilik belgesi almaya hak kazanırlar.

Doku Kültürü İle Tohumluk Üretici Belgesi: Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne diplomanın aslı ile başvurulduğunda doku kültürü ile tohumluk üretici belgesi belge düzenlenmektedir.

Belgeyi aldığınızda doku kültürü ile tohumluk üreticisi iş yeri açabilirsiniz.

Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarlarında Çalışabilmek İçin Gerekli Sertifikalar: Çevre ölçüm ve analiz laboratuvarlarının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yeterlilik alıp faaliyette bulunabilmeleri için istihdam edilecek personellerin alması gereken bazı eğitimler bulunmaktadır: Emisyon-İmisyon Ölçümlerinde Kullanılan Standartlar ve Ölçüm Yöntemleri Eğitimi, Su ve Atık Sudan Numune Alma Eğitimi, Arıtma Çamuru, Toprak ve Katı Atıktan Numune Alma Eğitimi. Eğitimler Türkiye Çevre Koruma Vakfı tarafından düzenlenmektedir.

Eğitim ile ilgili duyuruları www.tucev.org adresinden takip edebilirsiniz. Gürültü ile ilgili eğitim ve sertifikalandırmaya yönelik bilgilere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Gürültü ve Titreşim Kontrolü Şube Müdürlüğüne ait internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Güvenlik Bilgi Formu (GBF) Hazırlayıcısı Yeterlilik Belgesi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayımlamış olduğu Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik’e göre akredite olmuş kuruluşlara (TSE, Sakarya Üniversitesi vb.) sınav için başvurulması gerekmektedir. Yeterlilik sınavı soruları; çoktan seçmeli ve klasik olmak üzere iki bölümden oluşur. Belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan sınav sonucunda 100 tam üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar güvenlik bilgi formu hazırlama yeterlilik belgesi almaya hak kazanırlar.

Yeterlilik Belgesini aldığınızda kimyasal madde ve müstahzarları üreten ve ithal eden firmalarda çalışabilirsiniz.

Hazırlayan: Yalçın DEDEOĞLU

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir