Dernek Tüzüğümüz

BİYOLOGLAR DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

(Değişik 24.02.2013)
Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 1:Derneğin Adı: “Biyologlar Dayanışma Derneği”dir. Derneğin merkezi Ankara’dır. Şubesi açılmayacaktır.
Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı
Madde 2: Dernek Türkiye’de Biyoloji Bilimini tanıtmak, Biyologların mesleki haklarını geliştirmek, mesleki dayanışmayı sağlamak, sağlık, eğitim, çevre, endüstri, tarım, biyoçeşitlilik, turizm, balıkçılık, işletme, güvenlik, biyoloji ve biyolojinin diğer uygulamalı alanlarına bilimsel katkılar sağlamak amacı ile kurulmuştur.
Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
Dernek, amacını gerçekleştirmek için kar hedefi gütmeksizin:
1. Türkiye’de Biyoloji Biliminin gelişmesini ve tanıtılmasını sağlamak,

2. Biyologların mesleki kazanımlarına yönelik çalışmalar yapmak, gerektiğinde bu kapsamda yasal yollara başvurmak,

3. “Türkiye Biyologlar Odası” kurulması yönünde çalışmalar yapmak,

4. Biyologların mesleki haklarına ilişkin ilgili kuruluşlarla bilimsel, teknik, ekonomik ve kültürel alanlarda iş birliği yapmak, gerekli yardım ve önerilerde bulunmak,

5. Ulusal kalkınma planları yapılırken Devlet Planlama Teşkilatı ile temas kurarak biyolojik konularda gerekli yardım ve önerilerde bulunmak,

6. Türkiye’deki diğer mesleki kuruluşların çalışmalarına katılmak, temsilci göndermek, temsilci çağırmak, mesleki konularda seminer ve kurslar düzenlemek, gerektiğinde sertifika ve katılım belgeleri vermek, konferanslar ve kongreler düzenleyerek bilimsel ve mesleki yayınlar yapmak, çalışma konularında dergi, bülten çıkartmak, sanal ortamda yayın yapan sayfalar düzenlemek,

7. Kamu ve özel kuruluşlarda Biyolog çalıştırılması hususunda önerilerde bulunmak,

8. Türkiye’de Biyolojik yöntemlerle yapılacak her türlü araştırma, geliştirme, etüt ve denetim işlerinde biyologların görev almasını sağlayıcı girişimlerde bulunmak,

9. İthali gerekecek her türlü biyolojik ürün, araç ve gerecin seçiminde kamu ve özel kuruluşlara yardım etmek, önerilerde bulunmak,

10. Türkiye’de üretilen ve üretilecek biyolojik ürün, araç ve gereçlerin standartlarının belirlenmesi ve biyo-güvenlik kurallarına uyulması hakkında görüş oluşturup ilgili kurum ve kuruluşlara önerilerde bulunmak,

11. Ülkemizin biyolojik çeşitliliğinin korunması ve koruma önlemlerinin geliştirilmesi amacıyla “Türkiye Flora ve Fauna Kurumu”, “ Doğa Tarihi Müzesi” , “Gen Bankası” ve benzeri araştırma merkezlerinin kurulması için gerekli girişimlerde bulunmak,

12. Ülkemizin Biyolojik zenginliklerinin ortaya çıkarılması ve korunması için halkı, özel ve kamu kuruluşlarını uyarıcı, eğitici toplantılar düzenlemek ve bu konuda çalışan kişi ve kuruluşları desteklemek,

13. Çalışma konularında Biyoloji ve Biyologlarla ilgili ulusal ve uluslar arası bilimsel ve mesleki kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşların etkinliklerine katılmak,

14. Biyolojinin kapsamında yer alan ve Biyologların çalışma alanlarını ilgilendiren konularda, gerek özel gerekse de tüzel sorunlarla ilgili yasal hakların kamu adına savunulması, gerekse dernek üyesi Biyologların mahkemelerde ilgili komisyonlarda bilirkişi, uzman ve müdahil olarak görevlendirilmesini sağlamak, dernek görüşünün alınması doğrultusunda uyarılarda bulunma, bu konuda kurslar düzenlemek ve kurs belgeleri vermek,

15. Biyologların çalıştıkları kurumlardaki çalışma koşullarının yetki ve sorumluluklarının saptanması, tanımlanması görev tanımının yapılmasında uluslararası standartlara uygunluk sağlanması yönünde çalışmalar yapmak, belge düzenlemek ve mesleki etik kurallarına uygun çalışılmasını sağlamak yönünde çaba göstermek, önlemler almak,

16. Kamu ve özel örgün Yükseköğretim kurumlarında bilimsel ve teknik yetersizliklerin giderilmesi ve daha yetkin bir biyoloji eğitiminin sağlanması amacı ile ilgili kuruluşlara katkı ve önerilerde bulunmak,

17. Özel ve Tüzel kuruluşlara yönelik proje üretimi ve uygulamaları ile danışmanlık hizmeti vermek biyolojiyi ilgilendiren konularda rapor düzenlemek, üçüncü kişilerle düzenlenen raporları incelemek, onaylamak,

18. Biyoloji eğitimi gören lisans ve lisansüstü ihtiyaç sahibi öğrencilere olanaklar ölçüsünde burs vermek, araştırma projelerine destek olmak, orta öğretim öğrencileri arasında ödüllü yarışmalar düzenlemek ve bu öğrencilere biyolojiyi tanıtarak lisans eğitimleri için seçimlerinde yardımcı olmak,
Derneğin Faaliyet Alanı
Dernek Fen Alnında Faaliyet Gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
Madde 3: Fiili ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın ön gördüğü koşullarını taşıyan Biyologlar, Biyoloji’nin alt dallarından farklı unvanlarla (Botanikçi, Zoolog, Biyoteknolog, Moleküler Biyolog, Entomolog, Ekolog, Genetikçi. vb.) mezun olan kişiler (Değişik 24.02.2013) ile Biyoloji Bölümü öğrencileri bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak veya web sayfası üzerinden on-line yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla veya e-maille başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelikten Çıkma
Madde 4: Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma
Madde 5: Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığında hak iddia edemez.

Dernek Organları
Madde 6: Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
1. Genel kurul,
2. Yönetim kurulu,
3. Denetim kurulu,

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü
Madde 7: Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
Genel kurul;
1. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2. Yönetim veya yönetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağan üstü toplanır.
Olağan genel kurul 3 yılda bir, Şubat ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanılır. Genel kurul toplantıya Yönetim kurulunca çağırılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa, üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

Çağrı Usulü
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz.

Toplantı Usulü
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği üyelerden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Madde 8: Genel kurulda aksine karar alınmışsa, yönetim ve denetim kurul üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafında gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 9: Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1. Dernek organlarının seçilmesi,
2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
7. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk tazminatlar ile miktarlarının tespit edilmesi,
8. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
9. Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
10. Derneğin vakıf kurması,
11. Derneğin fesih edilmesi,
12. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
13. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 10: Yönetim kurulu, (Değişik 24.02.2013)yedi asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir.Yönetim kurulunda, her dönem için en fazla iki öğrenci üye genel kurulda seçilmek kaydıyla görev alabilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

(Değişik 24.02.2013)Haber verilmiş olmasına rağmen mazeret bildirmeksizin üst üste 2 Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin, Yönetim Kurulu Üyeliği kendiliğinden düşer ve yerine genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerden biri görevlendirilir.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır yada taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek, veya aynı haklar tesis ettirmek,
5. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
6. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
7. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
8. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
9. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılması hususunda karar vermek,
10. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
11. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
12. (Değişik 24.02.2013)Meslek etik kurallarına veya dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunan dernek üyelerinin, yazılı savunmalarını almak ve gerekli hallerde yazılı uyarılarda bulunmak yada üyeliklerinin iptaline karar vermek,
13. (Değişik 24.02.2013)Yönetim Kurulu, dernek faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için, çeşitli komisyon ve danışma kurulları oluşturabilir,

Dernek Başkanının görev ve yetkileri
Görev ve yetkileri şunlardır:
1. Derneği her yönden temsil etmek, geçici bir süre için görevini yapamayacak bir durum ortaya çıkarsa yardımcısına veya yönetim kurulu üyelerinden birisine vekâleten vermek,
2. Dernek adına beyanat vermek, basın toplantıları yapmak diğer kuruluşlardaki toplantılara temsilen katılmak. Genel Başkan bulunmadığı taktirde, Yönetim kurulunca görevlendirilecek Yönetim kurulu üyesi Genel Başkanı temsil eder. Demeçler ve etkinlikler suç teşkil ettiği taktirde suç derneği bağlamaz.
3. Yönetim kurulu kararı ile hazırlanan bildiri genelgeleri imzalayarak yayınlanmasını sağlamak.
4. Yönetim kurulunu toplantılara karar vermek ve başkanlık etmek
5. Yönetim kurulu toplantıları yönetmek, Yönetim kurulu kararların uygulanmasını denetlemek,
6. Genel başkan dernek yapısı içinde oluşan veya oluşturulacak olan bütün komisyonların ve danışma kurullarının doğal başkanıdır.

Dernek Başkan Yardımcısının Görevi
Dernek Başkanının yasal sınırlar içinde görevde bulunmadığı, sürelerde aynı yetkilerle derneğe başkanlık yapmak,

Genel Sekreterlerin Görevleri
1. Derneğin her türlü yazışmalarını ve haberleşmelerini yürütmek,
2. Yönetim kurulu toplantılarında görüşülecek gündemi hazırlamak, karar defteri diğer evrak ve dosyaları düzenlemek ve korumak.
3. Yapılacak yayınlarda, bildirilerin yazılmasında Genel başkana yardımcı olmak, Yönetim Kurulu ve Genel Başkanın verdiği görevler doğrultusunda işleri yürütmek,
4. Genel başkanın önerisi ile Yönetim kurulunu toplantıya çağırmak,
5. Görev alanı ile ilgili yazışmaları yapmak ve evrakları dosyalamak.

Saymanın Görevleri
1. Derneğe ait makbuz, fatura, gelir-gider dosya ve defterlerini tutmak,
2. Üye ödentilerinin ve derneğin diğer gelirlerinin tahsil edilmesi için gerekli önlemleri almak, faturaları ve gider makbuzlarını kontrol etmek ve korumak,
3. Harcamaları Yönetim kurulunun onayına sunmak,
4. Genel kurula sunmak üzere mali raporu hazırlamak.

Dernek Temsilcisinin Görev ve Yetkileri
Ankara dışındaki il ve ilçelerde derneği temsil etmek için bu göreve talip olan üyeler arsından Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Süresi Yönetim kurulunca belirlenir ve temsilcilik yetkisi yine yönetim kurulunca süresinden önce sonlandırıla bilinir;
Görevleri;
1. Temsilci bulunduğu il veya ilçede derneğin temsil edilmesinden ve dernek faaliyetlerinden sorumlu kişidir,
2. Dernek adına üyelik başvurularını alır ve merkeze iletir.
3. Derneğin amacına uygun olarak toplantı düzenler veya toplantılara katılır,
4. Derneğin amaçlarına uygun faaliyetlerde bulunur.

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 11: Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde asıl istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulca aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Denetim kurulu, derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim Kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin Gelir Kaynakları
Madde 12: Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1. Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak (Değişik 24.02.2013) 15 TL, aylık olarak da 5 TL aidat alınır.Öğrenci üyelerden ise aidat alınmaz ancak 15 TL giriş ücreti alınır. Öğrenci üyelerin aidat yükümlülükleri mezun oldukları tarihten itibaren başlar. Aidatların ne şekilde alınacağına yönetim kurulu karar verir. Bu miktarları arttırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
3. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması,(Değişik 24.02.2013)eğitim, kurs, sertifika programları ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler. Dernek bu faaliyetlerini gerçekleştirmek için başka kişi, kurum veya kuruluşlarla işbirliği yapabilir, bu doğrultuda yapılacak işbirliğinin uygulama şekline Yönetim Kurulu’nca karar verilir.
4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
6. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
7. Diğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler
Madde 13: Defter tutma esasları;
Dernekte işletme hesabın esasına göre defter tutulur. Ancak, yılık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda bu ticari işletme için ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler
Denekte aşağıda yazılı defterler tutulur,
a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir,
1. Karar defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır,
2. Üye kayıt defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenir.
3. Evrak kayıt defteri: Gelen ve giden evraklar tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4. Demirbaş defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5. İşletme hesabı defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6. Alındı belgesi kayıt defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
b) Bilanço sasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1. (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6’ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2. Yevmiye Defteri, büyük defter ve envanter defteri: bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan muhasebe sistemi uygulama genel tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterin Tasdiki
Dernekte tutulması zorunlu olan defterler kullanılmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Bilançosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği Ek-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir Gider İşlemleri
Madde 14: Gelir ve Gider belgeleri;
Dernek gelirleri,( Dernek Yönetmeliği Ek-17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir vergisi kanunun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeler i için (Dernekler Yönetmeliği Ek-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri( Dernekler Yönetmeliği Ek-14’te örneği bulunan) “Aynı Yardım Telim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise ( Dernekler Yönetmeliği Ek-15’te örneği bulunan) Aynı Bağış alındı” belgesi ile kabul edilir.

Alındı Belgesi
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” ( Dernekler Yönetmeliği Ek-17’de gösterilen biçim ve ebatta ) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler yetki süresi de belirtilmek suretiyle yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğrafını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi” Dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi il ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edilecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda dernekler yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;
Defterler hariç olmak üzere dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi
Madde 15: Derneğin bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gide işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği Ek-21’de Sunulan ) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurularak, her takvim yılının dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü
Madde 16: Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağan üstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel Kurul Sonuç bildirimine;
a) Divan başkanı başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
b) Tüzük değişikliği yapılmışsa tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği, Eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde ( Dernekler Yönetmeliği Ek-26’da sunulan ) “Taşınmaz Mal Bildirimi” ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurt Dışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından yurt dışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği Ek-4’te belirtilen) “Yurt Dışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurulup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği varsa bu konuda düzenlenen protokol sözleşme ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği Ek-23’te) gösterilen ) “Proje Bildirimi” ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğe verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği Ek-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi” genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği Ek-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle değişikliği izleyen otuz gün içinde genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi
Madde 17: Dernekte genel kurul yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması denetim kurulu yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri
Madde 18-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
Madde 19-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli
Madde 20-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Biyologlar Dayanışma Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
Hüküm Eksikliği
Madde 21-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1-İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;
Adı ve Soyadı: Görev Unvanı :
Nuri Yiğit
Aynur Hatipoğlu
Murat Bayram
Şenol Yılmaz
Ferhat Şahin Kaya
Sema Çevik
Ergül Terzioğlu
Tarık Patıhan
Murat Doğan

Bu tüzük 21 (Yirmibir) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettirBizi sosyal medyada takip edin